Home /  dine rettigheder /  hvad skal jeg være opmærksom på / 

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Når kommunen er gået i gang med at behandle din ansøgning, er det vigtigt, at kommunen har alle de oplysninger, der skal bruges i sagen. Sagsbehandleren skal træffe afgørelsen på et fuldt oplyst grundlag. Derfor kan der også være oplysninger, som du selv aktivt skal skaffe. Det er vigtigt at få klarlagt, hvilket behov for hjælp du har. Det er vigtigt at få alle tænkelige situationer, hvor du kan få brug for hjælp noteret ned. Du har måske ekstra udgifter til taxakørsel, fordi du ikke kan køre bil eller cykle. Måske har du brug for en støtteperson til at hjælpe dig med at foretage indkøb.

Kommunen skal følge de gældende forvaltningsretlige regler. Disse regler findes i Landstingslov nr. 8 og 9 af 13. juni 1994. Det er Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og Landstingslov om offentlighed i forvaltningen. Til daglig kaldes lovene sagsbehandlingsloven og forvaltningsloven.

I de forvaltningsretlige love, står oplistet en række regler, som gælder indenfor den offentlige forvaltning. Derudover findes en masse regler, som ikke er indskrevet i loven, men som myndighederne alligevel skal arbejde efter. Der findes blandt andet regler om god forvaltningsskik, som er nogle normer og principper, om hvordan myndigheden skal opføre sig over for borgerne, og at de skal udvise omhyggelighed ved udførelse af opgaven.

Undersøgelsesprincippet

Som tidligere nævnt er det vigtigt, at kommunen skaffer så mange oplysninger om sagen som muligt. Det er kommunens ansvar at der er nok oplysninger inden den afgør sagen Det er et grundlæggende princip og kaldes også for officialprincippet eller undersøgelsesprincippet. Hvis en sag ikke er oplyst grundigt nok, kan det betyde, at sagen skal behandles igen fra starten. Nogle oplysninger kan kommunen selv finde for eksempel om din adresse, hvor mange der bor på adressen, din alder og hvor længe du har boet i Grønland. Nogle oplysninger skal du selv komme med. Selvom det er kommunens ansvar, er det vigtigt at du selv kommer med alle relevante oplysninger.

Partshøring

Du har ret til at komme med en udtalelse, før kommunen afgør din sag Det kaldes partshøring. For at få alle relevante oplysninger frem, er det vigtig, at du som part i sagen, får mulighed for at komme med dine oplysninger og synspunkter. Manglende partshøring kan føre til, at der træffes en forkert afgørelse, fordi grundlaget for afgørelsen er forkert eller utilstrækkeligt. Dette kan igen betyde, at sagen skal behandles igen fra starten. Det er vigtigt, at du deltager og bidrager med oplysninger.

Aktindsigt

Undervejs i forløbet med kommunen kan du bede om aktindsigt. På den måde kan du sikre dig, at kommunen har de oplysninger i sagen som er nødvendige. Det kan også være hjælp til at forstå, hvad det er der sker i forbindelse med behandlingen af din sag. Det kan være at kommunen mangler nogle oplysninger fra dig, din læge, dit uddannelsessted eller andet.

Afgørelser og notatpligt

I sager hvor det kan forventes, at der træffes en afgørelse, skal kommunen notere de oplysninger du kommer med, hvis oplysningerne ikke allerede er afleveret skriftligt. Det kaldes notatpligt og skal sikre at det efterfølgende kan dokumenteres eller bevises, hvad der er sket i sagen. Det er også praktisk, hvis det er en anden person du skal tale med næste gang, så at de oplysninger du er kommet med ikke hele tiden skal gentages. Du har ret til at se alle oplysninger i din sag og hvis oplysningerne ikke er i sagen, kan det være svært for dig at se, hvilket syn på sagen kommunen har. Notaterne kan også være vigtige, hvis du ikke får fuldt medhold i din ansøgning, og vil anke afgørelsen til Ankenævnet.

Begrundelser

Hvis det sker, at du ikke får fuldt medhold i din ansøgning til kommunen, har du krav på at få en begrundelse. Dette er en form for sikring af om afgørelsen er korrekt og om den er saglig. Når begrebet "fuldt medhold" bliver anvendt betyder det, at du får alt det du har ansøgt om. Hvis du har ansøgt om et bestemt hjælpemiddel af en bestemt art og model og får det, så har du fået fuldt medhold i din ansøgning. Hvis du eksempelvis har søgt om en støtteperson i 20 timer om ugen, men kun har fået bevilget 10 timer om ugen, så har du ikke fået fuldt medhold. Du har fået lidt, men ikke alt det du ønskede. Så har kommunen pligt til at forklare dig, hvorfor de mener, at du kun skal have 10 timers støtte i stedet for de 20 timers støtte som du søgte om. Når du får din begrundelse fra kommunen skal den være så klar og forståelig, at du kan se både hvilke lovgivning som kommunen har fulgt for at behandle din sag, men også om kommunen virkelig har truffet deres afgørelse ud fra et fuldt oplyst grundlag.

Partsrepræsentant eller bisidder

Du kan have brug for assistance til at deltage i fritidsaktiviteter, eller sociale arrangementer som kaffemik, eller koncerter eller til at gå til sport. Måske har du også brug for hjælp, hvis du skal på rejse. Du kan også have brug for assistance, når du skal henvende dig hos myndighederne. Det kan være forvirrende med de mange ting man skal huske. Derfor er det altid godt at benytte sig af de muligheder som lovgivningen alligevel har til rådighed.

Som tidligere nævnt har du ret til at få en bisidder ved din side, når du henvender dig hos myndighederne. I sagsbehandlingsloven er der også mulighed for at du kan lade dig repræsentere af en anden person. Bisidderen eller partsrepræsentanten kan deltage ved møder, men der er også mulighed for, at du giver fuldmagt til at partsrepræsentanten eller bisidderen møder for dig eller skriver noget for dig. Du og din bisidder (eller partsrepræsentant) bør lave en aftale eller et dokument, som bevis for at bisidderen arbejder for dig. Dette kan lette arbejdet, da det ofte er set, at kommunen ikke vil behandle en sag under hensyn til, at de ikke vil oplyse eller udlevere oplysninger til andre af frygt for overtrædelse af deres tavshedspligt.

Hold dig ikke tilbage for at få hjælp. Det kan være opslidende at være have en sag ved kommunen. Sagen kan have store personlige eller økonomiske konsekvenser for dig og derfor er det som altovervejende et godt og velmenende råd, at have en bisidder eller partsrepræsentant ved din side.   

Vejledning

Kommunen skal sørge for at du er vejledt om de forskellige muligheder, der er. Kommunen skal rådgive dig om valg af hjælpemidler, terapeutiske samtaler og brug af hjælpemidler. Det står i handicapstøtteloven og i sagsbehandlingsloven

Det er dog ikke altid, at kommunens sagsbehandlere er opdateret om hvilke hjælpemidler der findes, eller hvordan nye hjælpemidler anvendes. Derfor vil der i nedenstående afsnit være en liste med andre steder, hvor du kan få rådgivning.