Home /  om os /  vedtægter / 

Vedtægter

Vedtægter for

ISI

foreningen for blinde og svagsynede i Grønland

af 11. december 2013 som ændret den 28. maj 2017 og 8. juni 2020

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Stk. 1. Foreningens navn er ISI, herefter benævnt [Foreningen].

Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Kommuneqarfik Sermersooq.

§ 2. Foreningens formål:

Stk. 1. Foreningens formål er at varetage blinde og svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet og mulighed for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse.

Stk. 2. Foreningen skal søge at opfylde dette formål ved:

-         at arbejde for at blinde og svagsynede får lige muligheder i forhold til socialsikring, uddannelse, beskæftigelse samt kultur- og fritidsliv som andre borgere i det grønlandske samfund – om nødvendigt ved hjælp af kompenserende foranstaltninger,

-         at arbejde for at blinde og svagsynede - i lighed med andre borgere - sikres muligheder for deltagelse i uddannelse, beskæftigelse, kultur- og fritidsliv gennem tilgængelighed til informationer og informationsteknologi,

-         at arbejde for at samfundet bliver fysisk tilgængeligt for blinde og svagsynede, f.eks. i forhold til muligheder for at færdes sikkert,

-         at opbygge netværk blandt blinde og svagsynede til gensidig inspiration og støtte,

-         at tilbyde rådgivning og vejledning, og

-         at deltage i internationalt arbejde for blinde og svagsynede.

§ 3. Medlemmer:

Stk. 1. Ret til at blive medlem af Foreningen har alle blinde og svagsynede, samt deres pårørende og andre, der støtter op om Foreningens formål. Medlemmer skal have fast bopæl i Grønland.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger nærmere procedure for optagelse i Foreningen.

Stk. 3. Et medlem ekskluderes automatisk, hvis vedkommende 1. april ikke har betalt medlemskontingent for det pågældende og det forudgående år. Genindmeldelse kan ske, dog kun ved betaling af restancen for de 2 år.

Stk. 4. Såfremt et medlem gør sig skyldig i handlinger, som er skadelige for Foreningen, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet, jf. § 10, stk. 10.

Stk. 5. Kun medlemmer af Foreningen kan vælges til tillidsposter i Foreningen. 

Stk. 6. Foreningens medlemmer har stemmeret fra det fyldte 15. år og er valgbare fra myndighedsalderens indtræden.

§ 4. Kontingent:

Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Regnskab og revision:

Stk.1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Foreningens midler opbevares i en bank.

§ 6. Generalforsamling:

Stk. 1. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning:

Stk. 1. Stemmeret til generalforsamlingen har de medlemmer, der er fremmødt personligt, telefonisk eller digitalt, og som har betalt det årlige medlemskontingent.

Stk. 2. Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Stk. 4. Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 11.

Stk. 5. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsens ledelse:

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af mindst 3 og højest 5 medlemmer. Flertallet af bestyrelsen, herunder formanden, skal være blind eller svagsynet. Det bør tilstræbes at sammensætte bestyrelsen, så den afspejler, at Foreningen er for hele Grønland.

Stk.2. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for,

-       at fastlægge de principielle retningslinjer for Foreningens arbejde samt at koordinere Foreningens samlede virksomhed,

-       at arbejde for bedre muligheder for Foreningens medlemmer i kommunerne,

-       at skabe og opretholde netværk for blinde og svagsynede,

-       at repræsentere Foreningen, herunder i offentlige organer,

-       at udbrede kendskabet til og arbejde for tilgang til Foreningen, ved f.eks. at afholde møder og kurser,

-       at informere medlemmerne om Foreningens arbejde,

-       at behandle forslag fra enkeltmedlemmer og

-       at forvalte de økonomiske midler, der måtte blive stillet til rådighed for foreningens virke.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet den større og mindre del er på valg skiftevis. Genvalg kan ske.

Stk. 4. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

Stk. 5. For at være valgbar, skal den foreslåede være til stede personligt, telefonisk eller digitalt, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver at være villig til at modtage valg.

Stk. 6. Formanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Stk. 8. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 9. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Stk. 10. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling.

§ 11. Opløsning/ændring af formålsparagraf:

Stk. 1. Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Stk. 2. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes der til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

Stk. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat.

§ 12. Tegningsregler

Stk. 1.  Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller i formandens fravær af næstformanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

Stk. 2.  Foreningen kan kun købe eller sælge fast ejendom efter godkendelse af den samlede bestyrelse.

Stk. 3.  Bestyrelsen kan meddele prokura.

ooOoo

Den oprindelige vedtægt er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11/12 2013 og ændret på den ordinære generalforsamling den 28/5 2017 og 8/6 2020.